VERTAISTUKI

Vertaistuki voimaannuttaa

Parempi avioliitto ry:n toiminta perustuu vapaaehtoiseen vertaistukeen. Yhdistyksessämme toimii lähes 700 vapaaehtoista. Vertaistuen kautta lukuisille pareille on syntynyt kokemus siitä, etteivät he olekaan ongelmiensa kanssa yksin.

Vertaistuessa keskeistä on se, että samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat parit pääsevät jakamaan kokemuksia keskenään. Tuelle on ominaista vastavuoroisuus, jossa osallistuja kokee samanaikaisesti sekä auttaneensa että tulleensa autetuksi.  

Vertaistuen kautta saatu apu perustuu tasavertaiseen vuorovaikutukseen, jossa oleellista on emotionaalinen läsnäolo. Henkilökohtaisen kokemustiedon jakamisella on suuri arvo. Toisen kertoman kokemuksen kautta kuulija voi saada omaan tilanteeseen uusia näkökulmia ja vinkkejä, joiden avulla pari voi oppia ratkomaan arjessa esiintyviä ongelmia.  

Tärkein anti tapahtumassa oli huomata, että muut parit kamppailevat samojen asioiden kanssa. Todeta, että parisuhde ja unelmien saavuttaminen eivät tapahdu itsestään vaan vaativat ponnistelua.


Samankaltaisuus syventää ymmärretyksi tulemisen kokemusta

Parempi avioliitto ry:n toiminnan tavoite on lisätä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta ihmisten elämäntilanteet ja tausta huomioiden. Tämä näkyy erityisesti vertaisryhmiä muodostettaessa sekä tukiparia etsittäessä.  

Tutkimuksissa ja käytännön työssä on havaittu, että ihminen kokee tulevansa parhaiten ymmärretyksi ja kuulluksi silloin, kun kuuntelijalla on riittävän samankaltainen kokemustausta ja elämäntilanne kuin kokijalla. Samaistumisen ja myötäelämisen tunne synnyttää ihmisten välille yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä ymmärrystä.  

Kaikkein tärkeintä on saada jakaa kokemuksia ja tulla kuulluksi. Parhaimmillaan tämä synnyttää omia vaikeita kokemuksiaan jakavalle tunteen siitä, että meilläkin on toivoa. Umpisolmuun menneet tilanteet voivat avautua. Tavoitteena on osallistujien voimavarojen vahvistaminen niin, että he voivat pitää paremmin huolta itsestään, toisistaan ja ympäristöstään. 

Koulutusta osaamisen kartuttamiseksi

Sitoutuneet, osaavat ja hyvinvoivat vapaaehtoiset ovat Parempi avioliitto ry:n toiminnan kivijalka. Vapaaehtoisia tarvitaan tapahtumia suunnitteleviin ja toteuttaviin työryhmiin, luennoitsijoiksi ja vertaisryhmien ohjaajiksi, hallitustyöskentelyyn, somelähettiläiksi sekä lastenohjaajiksi. Tavoitteena on tarjota vapaaehtoisena toimiville laadukas koulutuspolku eri rooleihin toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.  

Yhdistyksessä toimivien vapaaehtoisten hyvinvointia ja tulevaisuuden toiveita kartoitettiin keväällä 2021 yhdessä Sosped Keskuksen kanssa. Selvitys julkaistiin otsikolla ”Saa enemmän kuin ottaa”. Raportin mukaan vapaaehtoistoiminta koetaan antoisana, mutta toisinaan voimia vievänä. Vajaa puolet (42 %) vastanneista kertoi joskus väsyneensä liikaa vapaaehtoisena toimiessaan. Vapaaehtoisilla ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtimisella on siksi palveluntarjonnassa keskeinen rooli. Palautteen perusteella moni osallistuja kokee tulevansa ensimmäistä kertaa kuulluksi niin, että molempien puolisoiden näkökulma tulee tasapuolisesti huomioiduksi. Osaavilla vertaisohjaajilla on kokemuksen muodostumisessa keskeinen rooli. 

Kuva: Jani Laukkanen

© Parempi avioliitto 2022

Jonotuslista Liity jonotuslistalle syöttämällä sähköpostiosoite alla olevaan kenttään.
You need to Login for joining waitlist.